PARTNERSHIP


CESMED – CENTRO STUDI DEL MEDITERRANEO

Palermo, Italy 

CESMED je vodilni projektni partner in je od leta 1988 aktivno deloval na področjih usposabljanja in poklicnega svetovanja. Je vodilni trener za strokovnjake in iskalce zaposlitve.
V preteklih letih je CESMED razširil svoje storitve na široko paleto visoko specializiranih področij, kot so usposabljanje in svetovanje ter poklicno svetovanje ter socialna vključenost prek pilotnih projektov, pripravništev in sistemov dvojnega usposabljanja, kot sta učenje in delo, v partnerstvu s podjetji, srednjimi šolami univerze.
CESMED koristi mrežo strokovnjakov, ki se osredotočajo na družbene raziskave, javno politiko in vrednotenje projektov, zapleteno načrtovanje projektov, upravljanje in računovodstvo, zato lahko ponudi praktičen, horizontalni, multidisciplinarni pristop v odgovor na vsako potrebo po načrtovanju, oblikovanju, ocenjevanju in spremljanje in upravljanje dejavnosti MSP in javnih organov.

Kontaktna oseba
Silvana Di Girolamo, vodja projekta D-Cult


INTEGRA INSTITUT
Velenje, Slovenia

Kot neprofitna organizacija nudimo seminarje, tečaje in delavnice za izobraževanje in usposabljanje v zvezi z delovnim mestom in družbo. Ponujamo tudi svetovanje in raziskave na teh področjih, da bi pripravili države Zahodnega Balkana, ki bodo kmalu postali upravičeni do sodelovanja v evropskih programih. V podjetju INTEGRA smo specializirani za:

 • usposabljanje socialnih kompetenc;
 • teambuilding in uravnoteženost kompetenc;
 • učenje s kontrasti (raznolikost in spol);
 • temah, povezanih s trgom dela, kot so coaching za zaposlitev;
 • usposabljanje učiteljev.

Naša visoko motivirana ekipa uporablja inovativne, živahne, empatične in učinkovite metode za učence, ki si to želijo:

 • odkrijte njihove potenziale;
 • razviti posamezne prednosti in spretnosti;
 • pridobili zaupanje v svojo ustvarjalno moč.

Vsa naša usposabljanja in projektni načrti upoštevajo specifične življenjske in delovne razmere naših udeležencev, še posebej njihove medkulturne razmere.

Kontaktna oseba

Sonja Bercko Eisenreich, direktorica

 

 

 • training of social competences
 • teambuilding and balance of competences
 • learning by contrasts (diversity & gender)
 • labor market related subjects such as job coaching
 • train-the-trainer programs

Our highly motivated team uses innovative, lively, empathetic and efficient methods for learners who want to

 • discover their potentials
 • develop individual strengths and skills
 • gain confidence in their own creative power

All our trainings and project designs take into consideration the specific life- and work-situations of our participants, and especially their respective intercultural situation.

Contact person

Sonja Bercko Eisenreich, Director

 


E-C-C VEREIN FUER INTERDISZIPLINAERE BILDUNG UN BERATUNG 

Vienna, Austria 

E-C-C se osredotoča na interdisciplinarni pristop pri osebnem in poklicnem coachingu ter svetovanju. Naša ekipa izkušenih in usposobljenih svetovalcev, trenerjev in trenerjev že več kot deset let sodeluje z evropskimi socialnimi in psihološkimi ustanovami, ponudniki izobraževanja, organizacijami za trg dela in drugimi transnacionalnimi koordinatorji projektov.

Specializirani smo za naslednje teme:

 • usposabljanje socialnih kompetenc;
 • razvoj ekipe in ravnotežje kompetenc;
 • ključne sposobnosti;
 • psihologija in duševno zdravje;
 • raznolikost in spol;
 • usposabljanje programov usposabljanja;
 • evropske integracije;
 • trg dela.

Naše znanje pri oblikovanju in izdelavi ukrepov usposabljanja in usposabljanja ter evropskih projektov sodelovanja upošteva posebne življenjske in delovne razmere naših strank in njihove medkulturne razmere v njihovih državah. 

Naša ustvarjalnost za nov in inovativen pristop bo služila kot ključni dejavnik za uspešno delo v programu vseživljenjskega učenja in tudi v programu ERASMUS + 2014–2020.

Kontaktna oseba

Wolfgang Eisenreich, vodja projekta

 

 

E-C-C focuses on the interdidciplinary approach at  personal and vocational coaching and counselling. For more than ten years, our team of experienced and qualified counsellors, coaches and trainers has been collaborating with European social and psychological institutions, education providers, labour market organisations,and other transnational project coordinators .

We are specialised in the following themes:

 • Training of social competences
 • Team development & balance of competences
 • Key competences
 • Psychology and mental health
 • Diversity & gender
 • Train the trainer programmes
 • European integration
 • Labour market

Our know-how in design and elaboration of training and qualification measures and of European collaboration projects takes into account the respective special living and working situation of our clients and of their intercultural situaion  in their  countries.

Our creativity for a new and innovative appproach will has served as key factor for successful work in the Lifelong Learning Programme, and also in the  ERASMUS+ Programme 2014-2020.

Contact person

Wolfgang Eisenreich, Project Manager


ACW – KULTUR UND ARBEIT EV

Bad Mergentheim & Berlin, Germany 

Kultur und Arbeit EV je registrirano združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2005 kot neposredni rezultat raziskovalnega projekta, ki ga financira ESS in se imenuje vertikult. Vertikult se je izvajal v letih 2002 – 2005 z 9 evropskimi partnerji iz raziskav in uporabe z namenom razvoja gospodarskih storitev na področju kulture. Vertikult je še vedno na voljo na Facebooku in ponuja kulturne gospodarske storitve s službo za zaposlovanje kulturnih delavcev in ustrezne informacije o prenosu dejavnosti iz kulture na trg. S svojo vsebino je usmerjena v vse nemško govoreče skupnosti in manjšine.

Društvo nudi strokovno znanje na področju tržnih raziskav (v zadnjem času na področju kulturnega gospodarstva in kulturnega turizma). ACW ima svoj program za podporo zagonskim podjetjem v kulturnem gospodarstvu in podjetjih, ki želijo odpreti nova poslovna področja. Posebna pozornost je namenjena kvalificiranim kulturnim delavcem za trg.

Združenje objavlja knjige in brošure o kulturno ekonomskih temah in podpira občine v turizmu, mestnem marketingu in regionalnem razvoju z instrumenti kulturnega gospodarstva. Nedavni poudarek je na ne-kulturnem turizmu na podeželju.

Kontaktna oseba

Karin Drda-Kühn, generalna direktorica

 

 

Kultur und Arbeit EV is a registered association which was founded in 2005 as a direct outcome of an ESF-funded research project called vertikult. vertikult was implemented 2002 – 2005 with 9 European partners from research and application with the aim of developing economic services for the field of culture. vertikult is still available on Facebook and offers cultural economic services with an employment service for cultural workers and relevant information about transfer activities from culture into market. It targets with its content all German speaking communities and minorities.

The association offers expertise in market research studies (lately done in the fields of cultural economy and cultural tourism). ACW has its own programme for supporting start-up companies in the cultural economy and companies, which want to open up new business fields. Qualifying cultural workers for the market is a special focus.

The association publishes books and brochures on cultural economic topics and supports municipalities in tourism, city marketing and regional development with instruments of cultural economy. A recent focus is non cultural tourism in rural areas.

Contact person

Karin Drda-Kühn, General Manager


UMA – UNIVERSIDAD DE MALAGA

Malaga, Spain

UMA je bila ena od glavnih španskih akademskih ustanov, odkar je bila ustanovljena leta 1972. UMA izvaja dvostranske sporazume s stotinami univerz po vsem svetu in sodeluje v številnih mednarodnih raziskovalnih programih, kar ji omogoča, da ponuja široko paleto storitev, vključno z akademskimi in strokovnimi conunselling.

UMA bo prispevala k D-Cultu z bogatimi izkušnjami, ki jih je z leti pridobila pri projektih, ki se ukvarjajo z migranti in vprašanji, povezanimi z integracijo na Iberskem polotoku, s poudarkom na vplivih na širšo skupnost, odpornost, socialno podporo, zdravstveni sistem. In na splošno socialno blaginjo.

Kontaktna oseba

José Jes Dels Delgado Peña, vodja projekta

 

UMA has been one of Spain’s major academic institutions, since being established in 1972: UMA entertains bilateral agreements with hundreds of universities worldwide, and takes part in as many international research programmes, enabling it to offer a wide range of services, including academic and professional conunselling. UMA will contribute to D-Cult by means of the extensive experience it has accumulated over the years in projects dealing with migrants and integration-realted issues in the Iberian peninsula, focusing on the effects on the wider community, resilience, social support, health system and, more generally, social welfare.

Contact person

José Jesùs Delgado Peña, Project Manager


CESMED – CENTRO STUDI DEL MEDITERRANEO

Palermo, Italy 

CESMED je vodilni projektni partner in je od leta 1988 aktivno deloval na področjih usposabljanja in poklicnega svetovanja. Je vodilni trener za strokovnjake in iskalce zaposlitve.
V preteklih letih je CESMED razširil svoje storitve na široko paleto visoko specializiranih področij, kot so usposabljanje in svetovanje ter poklicno svetovanje ter socialna vključenost prek pilotnih projektov, pripravništev in sistemov dvojnega usposabljanja, kot sta učenje in delo, v partnerstvu s podjetji, srednjimi šolami univerze.
CESMED koristi mrežo strokovnjakov, ki se osredotočajo na družbene raziskave, javno politiko in vrednotenje projektov, zapleteno načrtovanje projektov, upravljanje in računovodstvo, zato lahko ponudi praktičen, horizontalni, multidisciplinarni pristop v odgovor na vsako potrebo po načrtovanju, oblikovanju, ocenjevanju in spremljanje in upravljanje dejavnosti MSP in javnih organov.

Kontaktna oseba
Silvana Di Girolamo, vodja projekta D-Cult


INTEGRA INSTITUT
Velenje, Slovenia
As a non-profit organisation we provide seminars, courses and workshops for education and training in relation to the work place and to society. We are also offering consulting and research in these fields in order to prepare the countries of the West Balkan who will soon become eligible for participating in European programmes. At INTEGRA, we specialise in:

 • training of social competences
 • teambuilding and balance of competences
 • learning by contrasts (diversity & gender)
 • labor market related subjects such as job coaching
 • train-the-trainer programs

Our highly motivated team uses innovative, lively, empathetic and efficient methods for learners who want to

 • discover their potentials
 • develop individual strengths and skills
 • gain confidence in their own creative power

All our trainings and project designs take into consideration the specific life- and work-situations of our participants, and especially their respective intercultural situation.

Contact person

Sonja Bercko Eisenreich, Director

 


E-C-C VEREIN FUER INTERDISZIPLINAERE BILDUNG UN BERATUNG 

Vienna, Austria 

E-C-C focuses on the interdidciplinary approach at  personal and vocational coaching and counselling. For more than ten years, our team of experienced and qualified counsellors, coaches and trainers has been collaborating with European social and psychological institutions, education providers, labour market organisations,and other transnational project coordinators .

We are specialised in the following themes:

 • Training of social competences
 • Team development & balance of competences
 • Key competences
 • Psychology and mental health
 • Diversity & gender
 • Train the trainer programmes
 • European integration
 • Labour market

Our know-how in design and elaboration of training and qualification measures and of European collaboration projects takes into account the respective special living and working situation of our clients and of their intercultural situaion  in their  countries.

Our creativity for a new and innovative appproach will has served as key factor for successful work in the Lifelong Learning Programme, and also in the  ERASMUS+ Programme 2014-2020.

Contact person

Wolfgang Eisenreich, Project Manager


ACW – KULTUR UND ARBEIT EV

Bad Mergentheim & Berlin, Germany 

Kultur und Arbeit EV is a registered association which was founded in 2005 as a direct outcome of an ESF-funded research project called vertikult. vertikult was implemented 2002 – 2005 with 9 European partners from research and application with the aim of developing economic services for the field of culture. vertikult is still available on Facebook and offers cultural economic services with an employment service for cultural workers and relevant information about transfer activities from culture into market. It targets with its content all German speaking communities and minorities.

The association offers expertise in market research studies (lately done in the fields of cultural economy and cultural tourism). ACW has its own programme for supporting start-up companies in the cultural economy and companies, which want to open up new business fields. Qualifying cultural workers for the market is a special focus.

The association publishes books and brochures on cultural economic topics and supports municipalities in tourism, city marketing and regional development with instruments of cultural economy. A recent focus is non cultural tourism in rural areas.

Contact person

Karin Drda-Kühn, General Manager


UMA – UNIVERSIDAD DE MALAGA

Malaga, Spain

UMA has been one of Spain’s major academic institutions, since being established in 1972: UMA entertains bilateral agreements with hundreds of universities worldwide, and takes part in as many international research programmes, enabling it to offer a wide range of services, including academic and professional conunselling. UMA will contribute to D-Cult by means of the extensive experience it has accumulated over the years in projects dealing with migrants and integration-realted issues in the Iberian peninsula, focusing on the effects on the wider community, resilience, social support, health system and, more generally, social welfare.

Contact person

José Jesùs Delgado Peña, Project Manager